معماری
خانه / اختلالات زبانی / آفازی (زبان پریشی) / تشخیص افتراقی آفازی های روان
Differentioal diagnosis of fluent aphasia
تشخیص افتراقی آفازی های روان

تشخیص افتراقی آفازی های روان

تشخیص افتراقی آفازی های روان

 

گفتار روان (Fluent Speech) : تولید بی تلاش عبارات و جملات طولانی با تلفظ خوب و گرامر نرمال . سرعت گفتار به سرعت عادی نزدیک است و آهنگ طبیعی دارد.

 آفازی های روان شامل ورنیکه، ترانس کورتیکال حسی ، انتقالی و آنومی می باشد.

 

– آفازی ورنیکه (Wernicke’s aphasia)

– گفتار محاوره ای ( بیان )                روان ، پارافازیک

– درک شنیداری                              نابهنجار (ویژگی زبانی اصلی)

– تکرار                                          نا بهنجار

– نامیدن                                          نا بهنجار

– خواندن  بلند                                  نا بهنجار

– درک خواندن                                 نابهنجار

– نوشتن                                         نا بهنجار

 • برونداد گفتاری :
  • روان است
  • سرعت گفتار طبیعی است یعنی تعداد کلمات تولید شده در دقیقه بهنجار است
  • فشار گفتار (logorhea) : صحبت کردن بدون وقفه به گونه ای که آزمونگر او را به اجبار متوقف می کند.
  • ۵ تا ۸ کلمه در عبارت می گوید یعنی طول عبارت به هنجار
  • عدم اشکال در تولید و نوای گفتار
  • محتوای زبان بیانی غیر طبیعی است و سرشار از پارفازی های کلامی(معنایی) و حرفی است
  • چون بیمار به دلیل مشکل درکی، قادر به نظارت بر برونداد کلامی خود نیست،‌ به شکل ناخودآگاه کلمات جدید را ابداع می کند(Neologism)
  • جملات کامل ولی بی معناست و بنابراین در برقراری ارتباط شکست خورده و مایوس می شوند.
  • گفتار پوچ (empty speech) : عدم وجود کلمات اسمی و دارای معنی – وجود کلمات بی معنی و مفهوم
  • در صورت وجود ۳ نوع پارافازی، برونداد کلامی غیر قابل درک و منجر به آفازی جارگون می شود
  • حافظه نسبتا خوب در گفتار سریال وجود دارد
  • عملکرد مناسب در شمارش ، نام بردن ، روزهای هفته ، خواندن شعر یا قافیه های کودکانه دیده می شود.
 • درک شنیداری :
  • آسیب شدید در درک وجود دارد. این اختلال درک هم در زمینه درک زبان بیانی است و هم نوشتاری
  • در حالت شدید، بدون درک
  • در بیشتر موارد توانایی درک کلمات ، عبارات یا جملات کوتاه را دارند
  • پدیده خستگی یا مسدود شدگی : درک چند کلمه اول و عدم درک کلمات بعدی – حتی اگر کلمات اول بلافاصله دوباره بیان شوند دردرک آن ها ناتوان خواهد بود .
  • ناتوان در تشخیص واج های دارای اختلاف جزئی
  • بروز اشکال در زمان تغییر ازیک تکلیف به تکلیف دیگر مثال : ابتدا ادراک اشیاء سپس ادراک اعضاء بدن، منجر به ایجاد مشکل بارز در درک می شود
  • ناتوانی در انجام دستورات گونه ای – چهره ای اما تقلید خوب از درمانگر
 • تکرار :
  • نابهنجار است
  • اختلال در تکرار مرتبط با اشکال درک شنیداری
  • در صورت درک حتی یک کلمه به طور صحیح، توانایی تکرار همان کلمه را دارد
 • نامیدن :
  • توانایی نامیدن، نابهنجار است.
  • هنگام نام بردن اعضاء بدن یا اشیا، یا به طورکلی قادر به پاسخگویی نیست یا پاسخ های پارافازیک ارائه می دهند
  •  در هنگام صحبت کردن دارای پارافازی های کلامی هستند
  • در هنگام نام بردن دارای پارافازی های واژه پردازی یا لفظی هستند
  • موارد اخیرثابت نبوده و هرنوع پارافازی می تواند در گفتار یا نامیدن وجود داشته باشد.
 • خواندن :
  • بلند خواندن و درک خواندن،‌ هردو نابهنجار است
  • اختلال در درک خواندن مرتبط با اشکال درک شنیداری است ولی درک خواندن ممکن است از درک شنیداری بهتر باشد
  • برخی از بیماران، در ادراک کلمات گفته شده اشکال عمده ای نشان می دهند. یعنی به کری واژه مبتلا هستند
  • برخی از بیماران، در ادراک کلمات نوشته شده اشکال عمده  دارند. یعنی به کوری واژه مبتلا هستند
  • در بیمار ورنیکه، به طورکلی ناتوانی بارز در ادراک زبان گفتاری و ادراک زبان نوشتاری وجود دارد
 • نوشتن :
  • نابهنجار است
  • برون داد نوشتاری متفاوت از بروکا است
  • به دلیل عدم وجود همی پلژی، بیمار از دست برتر در نوشتن استفاده می کند و بنابراین دست خط از لحاظ توانایی حرکتی معمولا مناسب است و حروف به طور کامل و خوانا نوشته می شوند. ولی مفهوم زبان نوشتاری مثل زبان بیانی نابهنجار است. درواقع نوشتار انعکاسی از برونداد کلامی پارافازیک بیمار است.

 

– آفازی انتقالی (Conduction aphasia)

 – گفتار محاوره ای ( بیان )                 روان ، پارافازیک

– درک شنیداری                               خوب تا بهنجار

– تکرار                                           نا بهنجار(ویژگی اصلی)

– نامیدن                                          معمولا نا بهنجار

– خواندن بلند                                    نا بهنجار

– درک خواندن                                 خوب تا بهنجار

– نوشتن                                          نا بهنجار

 • گفتار محاوره ای :
  • روان ، پارافازیک( نه به روانی ورنیکه)
  • اگرچه بیان خودبه خودی نسبتا روان است، ولی در انتخاب و توالی سازی واج ها مشکل دارند و بنابراین گفتارشان پر از خطاهای پارافازیک به ویژه از نوع حرفی است
  • مکث زیاد و تردید در یافتن کلمه معمولا به نوای گفتار نامناسب منجر می شود.
  • اشکال خفیف در تولید
  • تفاوت با آفازی بروکا :
   • بیان عبارات ۴ – ۵ کلمه ای
   • پارافازی لفظی بیشتر از بروکا
   • علیرغم این که واج ها در جای مناسب نیستند ، تولید بهتر از بروکا
  • بعد از بیان ابتدای گفته های سریال توسط درمانگر، بیمار تا انتها درست بیان  می کند
  • بیان بهتر کلمات در آواز خواندن نسبت به گفتار محاوره ای
 •  درک :
  • خوب
  • در بعضی بیماران، اشکال درکی محدود به ساختار گرامری پیچیده می شود
  • درک برای گفتار معمولی خوب است
 • تکرار :
  • ویژگی بارز این آفازی است و در تکرار کلمات چندهجایی و جملات بیشترین شدت را دارد
  • پارافازی حرفی حین تکرار
  • تفاوت بین تکرار و درک، ویژگی اصلی این افازی است
  • تکرار از توانایی تولید ضعیف تر است
  • استفاده از مترادف ها به جای کلمه هدف ( مثال تکرار تفنگ : پس از تلاش برای تکرار ، می گوید اسلحه)
  • اشکال در تکرار واژه های گرامری و اعداد
 • نامیدن :
  • نابهنجار به ویژه در نامیدن در مواجهه
 • خواندن :
  • اشکال عمده در بلند خواندن به همراه  پارافازی های شدید
  • ولی درک خواندن اغلب نسبتا خوب است
 • نوشتن:
  • باوجود طبیعی بودن ویژگی های حرکتی دست خط، زبان نوشتاری خودانگیخته مشابه بیان شفاهی خودانگیخته دچار آسیب است
  • کامل نوشتن برخی حروف و کلمات اما هجی ضعیف همراه با حذف، جابه جایی و جانشینی حروف
  • این خطاها در نوشتن کلمات در جمله نیز وجود دارد

 

– آفازی ترنسکورتیکال حسی (Transcortical Sensory Aphasia)

– گفتار محاوره ای ( بیان )         روان ، پارافازیک ، پژواک گویی

– درک شنیداری                             شدیدا نا بهنجار

– تکرار                                      خوب تاکاملا بهنجار

– نامیدن                                       نا بهنجار

– خواندن بلند                                نا بهنجار

– درک خواندن                             نابهنجار

– نوشتن                                      نا بهنجار

 •  گفتارمحاوره ای :
  • روان است
  • دارای پارافازی های معنایی(کلامی) و واژه پردازی، که به پوچی گفتار منجر می شود
  • اکولیلیا یا پژواک گویی بارزترین ویژگی این آفازی است.(این اکو برخلاف بیماران ترانس کورتیکال حرکتی، اجباری است. یعنی بیمار نمی تواند از تکرار بازداری کند )
  • بیمار کلمات و عبارات گفته شده توسط درمانگر را با گفتار خود در می آمیزد بدون اینکه هیچ درکی از آن داشته باشد
  • مکث در گفتار به دلیل مشکلات واژه یابی
  • ادامه دادن به گفتار سریال در صورتی که آزمونگر آن را شروع کرده باشد
  • پدیده تکمیل در اشعار و جمله ها
 • درک شنیداری :
  • شدیدا نابهنجار است به طوریکه تقریبا هیچ توانایی درک شنیداری وجود ندارد
  • ناتوان در درک آزمون های اشاره کردن و انجام دستورات و پاسخ به سوالات بله – خیر
 • تکرار :
  • خوب و عالی
  • تکرار هجاهای بی معنی ، کلمات نامفهوم ، جمله های ناقص نحوی ( بدون درک معنی آ ن ها ): این بیماران برخلاف بیماران ترانس کورتیکال حرکتی کلمات بی معنی و عبارات ناصحیح گرامری و حتی عبارات خارجی را بدون آگاهی و بدون تصحیح آنها تکرار می کنند
 • نامیدن :
  • نامیدن در مواجهه شدیدا نابهنجار است
  • اگر نام شی به طور ناقص برای او گفته شود ، شروع به گفتن جملات نامربوط و طولانی می کند
 • خواندن :
  • توانایی بلند خواندن گاهی بهنجار و به طورکلی بهتر از درک خواندن است
  • دارای جابجایی های پارافازیک
  • درک خواندن نابهنجار است شبیه آفازی ورنیکه
 • نوشتن:
  • نابهنجار
  • ویژگی های نوشتار مانند آفازی ورنیکه

 

– آفازی آنومی (Anomic Aphasia)

– گفتار محاوره ای ( بیان )                روان

– درک شنیداری                              بهنجارتا اشکال خفیف

– تکرار                                         خوب

– نامیدن                                         نا بهنجار

– خواندن بلند                                 خوب تا معیوب

– درک خواندن                               خوب تا معیوب

– نوشتن                                        خوب تا معیوب

 • گفتار محاوره ای :
  • روان است
  • گاهی پوچ به نظر می رسد به دلیل فقدان واژه های اسمی
  • مکث ها ی زیاد
  • اشکال در اسامی مهم و خاص ( البته ممکن است در مورد فعل و صفت نیز باشد )
  • استفاده از کلماتی چون چیز  ، این  ، آن و …
  • دارای پارافازی معنایی
  • حاشیه پردازی
  • این ویژگی ها، گفتار را مبهم می کند و در برقراری ارتباط اختلال جدی ایجاد می نماید
 • درک :
  • درک زبان شفاهی و نوشتاری نزدیک به نرمال است.
 • تکرار :
  • خوب
 • نامیدن :
  • نابهنجار به درجات مختلف
  • از راهنمایی استفاده ای نمی برد
  • توانایی نامیدن آزاد و نامیدن پس از توصیف در مورد آن، دچار اختلال است
 • خواندن و نوشتن :
  • در اکثر بیماران توانایی خواندن نسبتا خوب است.
  • نوشتن در برخی بیماران نسبتا نرمال و در سایرین مختل است.

 

 

منبع

David Frank BensonAlfredo ArdilaAphasiaA Clinical Perspective

 

کارشناس ارشد گفتار درمانی - سجاد گنج خانلو - 09128774770

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس