معماری
غربالگری آفازی - Frenchay Aphasia Screening Test: - تست غربالگري آفازي فرنشی (FAST) به منظور استفاده‌ي افراد غيرمتخصص مانند دانشجويان پزشكي، پرستاران و همچنين درمانگران اين حيطه و براي كمك در تشخيص بيماراني كه اختلالات زبانشناختي دارند ايجاد شده است. اين تست مختصر و در اجرا آسان بوده كه مي‌تواند در يك منطقه‌ي شلوغ و يا محيط خانه اجرا شود و زمانيكه توسط افراد غيرمتخصص اجرا مي‌شود داراي پايايي خوبي است. - اين آزمون داراي 4 خرده آزمون درك، بيان كلامي – خواندن و نوشتن است. ابزارهاي مورد استفاده: كارت تصاوير به همراه كارت‌هاي خواندن، مواد، كاغذ، ساعت وقت گذاري (ساعت با 2 عقربه) توجه: اگر نياز باشد بيمار بايد عينك بزند و درمانگر هم صداي خود را به ميزان كافي بلند كند. الف : درك: كارتي را تصوير رودخانه به بيمار نشان دهيد. «به تصوير نگاه كن. با دقت به آنچه كه به تو گفته مي‌شود گوش كن و به چيزهايي كه مي‌گويم اشاره كن.» هر اجراي درست نمره‌ي 1 مي‌گيرد. اگر آموزش نياز به تكرار داشت امتياز خطا مي‌گيرد. تصحيح خودبخودي غلط مي‌تواند امتياز صحيح بگيرد. محدوده‌ِ‌ي امتيازات از 10-0 مي‌باشد. دستورالعمل خرده آزمون درك: (a) صحنه‌ي رودخانه: تمرين آيتم: «به رودخانه اشاره كن». به اين ‌آيتم امتيازي ندهيد. تكرار كنيد تا زمانيكه بيمار بداند كه چه چيزي از او خواسته شده است. به قايق اشاره كن به بلندترين درخت اشاره كن به مرد اشاره كن و بع د به سگ اشاره كن به پاي چپ مرد و سپس به قايق اشاره كن قبل از اشاره به يك رادك نزديك پُل، تپه‌ي وسطي را به من نشان بده. (b) اشكال هندسي: تمرين آيتم: «به دايره اشاره كن». تكرار كنيد تا زمانيكه بيمار متوجه فعاليت شود. به مربع اشاره كن به مخروط اشاره كن به مستطيل، مخروط و نيمدايره اشاره كن به يكي از آنهايي كه شبيه يك هرم است و يكي از آنهايي كه شبيه يك تكه پرتقال است اشاره كن. ب : بيان: (a) به بيمار صحنه‌ي رودخانه را نشان داده و بگييد هرچقدر كه مي‌تواني راجع به اين تصوير براي من بگو. اگر به نظر مي‌رسيد كه بيمار متوجه نشده است، بگوييد هر چيزي كه در اين تصوير مي‌بيني را نام ببر. محدوده‌ي امتيازات از 5-0 مي‌باشد. امتيازات: ناتواني در نام بردن 2-1 شيء نام بردن 2-1 شيء نام بردن 4-3 شيء نام بردن 7-5 شيء نام بردن 8 تا 9 مورد و يا استفاده از عبارات يا جملات كوتاه اما كاربرد غيرمعمول (مثل دودلي‌ها و تفاسير نامناسب) نرمال – استفاده از عبارات و جملات، نام بردن 10 آيتم. (b) كارت تصاوير را از جلوي او برداشته و به بيمار بگوييد كه چيزهايي را از او مي‌خواهيد كه كمي متفاوت است. سپس از او بخواهيد تعداد حيواناتي را كه در 1 دقيقه مي‌تواند فكر كند را نام ببرد. اگر بيمار مشكوك به نظر مي‌رسيد براي او توضيح دهيد كه نام هر نوع حيواني كه باشد را مي‌خواهيد. وحشي يا اهلي و نه فقط آنهايي كه در تصاوير ديده مي‌شود. محدوده‌ي امتيازات از 5-0 مي‌باشد. امتيازات: بدون اسم (هيچ اسمي را نگويد) نام بردن 2-1 حيوان نام بردن 5-3 حيوان نام بردن 9-6 حيوان نام بردن 14-10 حيوان نام بردن 15 تا يا بيشتر ج : خواندن: اولين كارت خواندن را به بيمار نشان داده و از او بخواهيد كارت را براي خودش بخواند (نه بلند) و چيزي كه در آن نوشته شده را انجام دهد. همين روش را با بقيه‌ي كارت‌ها نيز انجام دهيد. جمع امتيازات از 5-0 مي‌باشد. هر پاسخ صحيح به تمرين، امتياز 1 مي‌گيرد. د : نوشتن: به بيمار تصوير رودخانه را نشان داده و بگوييد: «هرچه مي‌تواني راجع به آنچه كه در اين تصوير اتفاق افتاده بنويس». اگر به نظر مي‌رسيد كه بيمار متوجه نشده است، بگوييد: «هرچيزي كه در اين تصوير مي‌بيني را بنويس». اگر دست برتر بيمار تحت تأثير واقع شده بود از او بخواهيد تلاش كند با دست غيربرتر بنويسد. اگر او نابهنگام متوقف شد او را تشويق كنيد. به طور ماكسيمم 5 دقيقه به او فرصت دهيد. محدوده‌ي امتيازات 5-0 مي‌باشد. امتيازات: توانايي مبادرت به تمرين اما عدم نوشتن هيچ كلمه‌ي قابل فهم يا مناسبي. نوشتن 1 يا 2 كلمه‌ي مناسب. نوشتن اسامي از 3 شيء يا يك عبارت شامل 2 يا 3 شيء نوشتن اسامي از 4 شيء (با اسپل درست) يا 2 يا 3 عبارت شامل نام‌هايي از 4 آيتم. استفاده از عبارات يا جملات، شامل 5 آيتم،‌ اما از نظر عملكردي نرمال به نظر نمي‌رسد مثل جمله‌آي كه در آن آدم‌ها و فعاليت‌هايشان در تصوير يكي نيست. عملكرد روشن و نرمال مثل جملاتي كه آدم‌ها و فعاليت‌هاي آنها منطبق است. تفسير نمرات: در صورتي وجود آفازي اثبات مي‌شود كه بيمار امتيازاتي را كه در زير آمده دريافت كند. نمره‌ي خام سن زير 27 تا 60 سال زير 25 61 به بالا - Bedside Evaluation Screening Test – second edition : BEST اين تست قابليت‌هاي زباني را در 3 مداليته‌ي زبان يعني درك شنيداري، صحبت كردن و خواندن ارزيابي مي‌كند. درمانگراني كه از اين تست استفاده مي‌كنند، اطلاعات باليني كافي را جهت تعيين اهداف درماني براي بيماران سطوح بالا و پايين بدست مي‌آورند. اين تست براي سنين 80-9 ساله طراحي شده و طي 20 دقيقه انجام مي‌شود (نمره‌دهي كامپيوتري هم ندارد). زبان آن انگليسي است. كيت كامل BEST شامل:‌ كتاب تصاوير، فرم ثبت، صفحه پروفايل/خلاصه است كه همه‌ي آنها در يك جعبه نگهداري مي‌شوند. اين تست به تازگي دوباره مورد بازبيني و طراحي قرار گرفته براي اينكه تبديل به يك تست مؤثر و كارا براي درمانگران آفازي شود. - Aphasia Language Performance Scales اين تست براي سنين 80-18 ساله طراحي شده و انجام آن حدود 30 دقيقه طول مي‌كشد. به دو زبان انگليسي و اسپانيايي هم وجود دارد. اين تست اطلاعات مورد نياز براي اندازه‌گيري آسيب زبان، پيش‌بيني پيش آگهي زبان، طرح ريزي درمان، شناسايي سطوح بهبودي و نوشتن گزارش‌هاي جامع را بدست مي‌دهد. 4 مقياس 10 آيتمي گوش كردن، صحبت كردن، خواندن و نوشتن را اندازه‌گيري نموده و نمره‌دهي آن به صورت درست/غلط/partial (قسمتي) مي‌باشد. - The Acute Aphasia Screening Protocol اين تست توجه، orientation (تشخيص موقعيت)، برقراري ارتباط، درك شنيداري،‌ توانايي‌هاي بياني و روش‌هاي مكالمه‌اي را ارزيابي مي‌كند. - The Ullevaal Aphasia Screening Test اين تست يك تست 15-5 دقيقه‌اي بوده و ابزاري معتبر براي غربالگري در مراحل حاد مي‌باشد. افرادي غير از گفتاردرمان‌ها هم مي‌توانند با استفاده از اين تست،‌ غربالگري آفازي را در دهه‌ي حاد سكته‌هاي مغزي انجام دهند. در يكي از بيمارستان‌هاي نروژ، پرستاران اين تست را روي 37 بيمار سكته‌ي مغزي انجام دادند. نتايج آنها همبستگي زيادي با نتايج گفتاردرمان‌ها داشت. فقط از بين 28 بيماري كه به عنوان عدم وجود آفازي (توسط پرستاران) تشخيص داده شده بودند، 2تاي آنها توسط SLP به عنوان آفازي خفيف شناخته شدند. اين تست به بررسي درك، بيان، تكرار، خواندن، دوباره توليد كردن رشته‌اي از كلمات، نوشتن و ارتباط آزاد (free communication) مي‌پردازد. - The Reitan – Indiana Aphasia Screening Examination : ASE اين آزمون، اصلاح شده‌ي تست Halstead Wepman aphasia screening test است. در اين تست فرد با سؤالات و تكاليفي كه براي افراد بدون آسيب آسان مي‌باشد مواجه مي‌شود. يك مثال از آيتم‌هاي اين تست شامل ناميدن تصاوير به طور كلامي، نوشتن نام يك تصوير بدون گفتن بلندِ آن، خواندن موضوعات چاپي كه طول آن‌ها در حال افزايش است، تكرار كلمات بيان شده توسط آزمونگر، مسائل محاسبه‌اي ساده، كشيدن اشكال بدون برداشتن مداد و گذاشتن يك دست بر روي بخشي از سمت مقابل بدن است. اين تست مشكلات مربوط به زبان، اشتباه راست/چپ و تكاليف غيركلامي را ارزيابي مي‌كند. در اين آزمون از يك جدول نمره‌دهي معمولي استفاده نمي‌شود زيرا اين آزمون يك آزمون غربالگري است و هدف آن يافتن نشانه‌هاي احتمالي آفازي است كه ممكن است به ارزيابي‌هاي بيشتر نياز داشته باشند. نقايص زباني ظريف هم ممكن است كه تشخيص داده نشوند. - Screening: هيچ‌يك از ابزارهايي كه براي غربالگري آفازي طراحي شده‌اند به متخصص باليني امكان ارزيابي نقص‌هاي زباني اساسي مثل نقص‌هاي معناشناختي، واج‌شناختي و نحوي (كه اطلاعات ضروري را براي تصميم‌هاي درماني زودهنگام فراهم مي‌كند) را نمي‌دهند. Screening به عنوان يك تست غربالگري براي تعيين نقايص معناشناختي، واج شناختي و نحوي طراحي شده است. حساسيت، دقت (درستي) و تخصصي بودن screening براي تعيين آفازي و همچنين نقايص معناشناختي، واج شناختي و نحوي تعيين شده است. 3 خرده آزمون screening در بين آفازي‌ها، در مقابل وجود يا عدم وجود نقايص معناشناختي، واج شناختي و يا نحوي، بر اساس نظر يك زبان شناس باليني مجرب معتبر (هنجاريابي) شده‌اند. روش: در بين 215 بيمار سكته‌ي مغزي، 63 بيمار، آفازي تشخيص داده شدند. دقت، حساسيت و specificity اين تست به ترتيب 92، 86 و 96 درصد گزارش شد. در خرده آزمون‌ها هم حساسيت بخش معناشناختي 62 درصد، واج شناختي 54 درصد و نحو 42 درصد شد. نحو واج شناختي معناشناختي 64/0 87/0 84/0 دقت 42% 54% 62% حساسيت 80% 100% 100% تخصصي بودن نتيجه‌گيري: Screening يك آزمون دقيق است كه به آساني قابل مديريت و نمره‌دهي بوده و مي‌تواند آفازي را در هفته‌هاي اول بعد از سكته‌ي مغزي تشخيص دهد. منابع: 1. Chapey R. (2001). Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic disorders. Fourth edition. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. 2. منابع اينترنتي
غربالگری آفازی

غربالگری آفازی

غربالگری آفازی

– Frenchay Aphasia Screening Test:

– تست غربالگری آفازی فرنشی (FAST) به منظور استفاده‌ی افراد غیرمتخصص مانند دانشجویان پزشکی، پرستاران و همچنین درمانگران این حیطه و برای کمک در تشخیص بیمارانی که اختلالات زبانشناختی دارند ایجاد شده است. این تست مختصر و در اجرا آسان بوده که می‌تواند در یک منطقه‌ی شلوغ و یا محیط خانه اجرا شود و زمانیکه توسط افراد غیرمتخصص اجرا می‌شود دارای پایایی خوبی است.

این آزمون دارای ۴ خرده آزمون درک، بیان کلامی – خواندن و نوشتن است.

ابزارهای مورد استفاده:

کارت تصاویر به همراه کارت‌های خواندن، مواد، کاغذ، ساعت وقت گذاری (ساعت با ۲ عقربه)

توجه: اگر نیاز باشد بیمار باید عینک بزند و درمانگر هم صدای خود را به میزان کافی بلند کند.

 

الف : درک:

کارتی را تصویر رودخانه به بیمار نشان دهید. «به تصویر نگاه کن. با دقت به آنچه که به تو گفته می‌شود گوش کن و به چیزهایی که می‌گویم اشاره کن.»

 • هر اجرای درست نمره‌ی ۱ می‌گیرد.
 • اگر آموزش نیاز به تکرار داشت امتیاز خطا می‌گیرد.
 • تصحیح خودبخودی غلط می‌تواند امتیاز صحیح بگیرد.
 • محدوده‌ِ‌ی امتیازات از ۱۰-۰ می‌باشد.

دستورالعمل خرده آزمون درک:

(a) صحنه‌ی رودخانه:

تمرین آیتم: «به رودخانه اشاره کن». به این ‌آیتم امتیازی ندهید. تکرار کنید تا زمانیکه بیمار بداند که چه چیزی از او خواسته شده است.

 1. به قایق اشاره کن
 2. به بلندترین درخت اشاره کن
 3. به مرد اشاره کن و بع د به سگ اشاره کن
 4. به پای چپ مرد و سپس به قایق اشاره کن
 5. قبل از اشاره به یک رادک نزدیک پُل، تپه‌ی وسطی را به من نشان بده.

(b) اشکال هندسی:

تمرین آیتم: «به دایره اشاره کن». تکرار کنید تا زمانیکه بیمار متوجه فعالیت شود.

 1. به مربع اشاره کن
 2. به مخروط اشاره کن
 3. به مستطیل، مخروط و نیمدایره اشاره کن
 4. به یکی از آنهایی که شبیه یک هرم است و یکی از آنهایی که شبیه یک تکه پرتقال است اشاره کن.

 

ب : بیان:

(a) به بیمار صحنه‌ی رودخانه را نشان داده و بگیید هرچقدر که می‌توانی راجع به این تصویر برای من بگو. اگر به نظر می‌رسید که بیمار متوجه نشده است، بگویید هر چیزی که در این تصویر می‌بینی را نام ببر. محدوده‌ی امتیازات از ۵-۰ می‌باشد.

امتیازات:

 1. ناتوانی در نام بردن ۲-۱ شیء
 2. نام بردن ۲-۱ شیء
 3. نام بردن ۴-۳ شیء
 4. نام بردن ۷-۵ شیء
 5. نام بردن ۸ تا ۹ مورد و یا استفاده از عبارات یا جملات کوتاه اما کاربرد غیرمعمول (مثل دودلی‌ها و تفاسیر نامناسب)
 6. نرمال – استفاده از عبارات و جملات، نام بردن ۱۰ آیتم.

(b) کارت تصاویر را از جلوی او برداشته و به بیمار بگویید که چیزهایی را از او می‌خواهید که کمی متفاوت است. سپس از او بخواهید تعداد حیواناتی را که در ۱ دقیقه می‌تواند فکر کند را نام ببرد. اگر بیمار مشکوک به نظر می‌رسید برای او توضیح دهید که نام هر نوع حیوانی که باشد را می‌خواهید. وحشی یا اهلی و نه فقط آنهایی که در تصاویر دیده می‌شود. محدوده‌ی امتیازات از ۵-۰ می‌باشد.

امتیازات:

 1. بدون اسم (هیچ اسمی را نگوید)
 2. نام بردن ۲-۱ حیوان
 3. نام بردن ۵-۳ حیوان
 4. نام بردن ۹-۶ حیوان
 5. نام بردن ۱۴-۱۰ حیوان
 6. نام بردن ۱۵ تا یا بیشتر

 

ج : خواندن:

اولین کارت خواندن را به بیمار نشان داده و از او بخواهید کارت را برای خودش بخواند (نه بلند) و چیزی که در آن نوشته شده را انجام دهد. همین روش را با بقیه‌ی کارت‌ها نیز انجام دهید. جمع امتیازات از ۵-۰ می‌باشد. هر پاسخ صحیح به تمرین، امتیاز ۱ می‌گیرد.

 

د : نوشتن:

به بیمار تصویر رودخانه را نشان داده و بگویید: «هرچه می‌توانی راجع به آنچه که در این تصویر اتفاق افتاده بنویس». اگر به نظر می‌رسید که بیمار متوجه نشده است، بگویید: «هرچیزی که در این تصویر می‌بینی را بنویس». اگر دست برتر بیمار تحت تأثیر واقع شده بود از او بخواهید تلاش کند با دست غیربرتر بنویسد. اگر او نابهنگام متوقف شد او را تشویق کنید.

به طور ماکسیمم ۵ دقیقه به او فرصت دهید. محدوده‌ی امتیازات ۵-۰ می‌باشد.

امتیازات:

 1. توانایی مبادرت به تمرین اما عدم نوشتن هیچ کلمه‌ی قابل فهم یا مناسبی.
 2. نوشتن ۱ یا ۲ کلمه‌ی مناسب.
 3. نوشتن اسامی از ۳ شیء یا یک عبارت شامل ۲ یا ۳ شیء
 4. نوشتن اسامی از ۴ شیء (با اسپل درست) یا ۲ یا ۳ عبارت شامل نام‌هایی از ۴ آیتم.
 5. استفاده از عبارات یا جملات، شامل ۵ آیتم،‌ اما از نظر عملکردی نرمال به نظر نمی‌رسد مثل جمله‌آی که در آن آدم‌ها و فعالیت‌هایشان در تصویر یکی نیست.
 6. عملکرد روشن و نرمال مثل جملاتی که آدم‌ها و فعالیت‌های آنها منطبق است.

 

تفسیر نمرات:

در صورتی وجود آفازی اثبات می‌شود که بیمار امتیازاتی را که در زیر آمده دریافت کند.

نمره‌ی خام                                                 سن

زیر ۲۷                                                تا ۶۰ سال

زیر ۲۵                                                ۶۱ به بالا

 

 

 

– Bedside Evaluation Screening Test – second edition : BEST

این تست قابلیت‌های زبانی را در ۳ مدالیته‌ی زبان یعنی درک شنیداری، صحبت کردن و خواندن ارزیابی می‌کند.

درمانگرانی که از این تست استفاده می‌کنند، اطلاعات بالینی کافی را جهت تعیین اهداف درمانی برای بیماران سطوح بالا و پایین بدست می‌آورند.

این تست برای سنین ۸۰-۹ ساله طراحی شده و طی ۲۰ دقیقه انجام می‌شود (نمره‌دهی کامپیوتری هم ندارد).

زبان آن انگلیسی است.

کیت کامل BEST شامل:‌ کتاب تصاویر، فرم ثبت، صفحه پروفایل/خلاصه است که همه‌ی آنها در یک جعبه نگهداری می‌شوند.

این تست به تازگی دوباره مورد بازبینی و طراحی قرار گرفته برای اینکه تبدیل به یک تست مؤثر و کارا برای درمانگران آفازی شود.

 

 

– Aphasia Language Performance Scales

این تست برای سنین ۸۰-۱۸ ساله طراحی شده و انجام آن حدود ۳۰ دقیقه طول می‌کشد.

به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی هم وجود دارد.

این تست اطلاعات مورد نیاز برای اندازه‌گیری آسیب زبان، پیش‌بینی پیش آگهی زبان، طرح ریزی درمان، شناسایی سطوح بهبودی و نوشتن گزارش‌های جامع را بدست می‌دهد.

۴ مقیاس ۱۰ آیتمی گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن را اندازه‌گیری نموده و نمره‌دهی آن به صورت درست/غلط/partial (قسمتی) می‌باشد.

 

– The Acute Aphasia Screening Protocol

این تست توجه، orientation (تشخیص موقعیت)، برقراری ارتباط، درک شنیداری،‌ توانایی‌های بیانی و روش‌های مکالمه‌ای را ارزیابی می‌کند.

 

– The Ullevaal Aphasia Screening Test

این تست یک تست ۱۵-۵ دقیقه‌ای بوده و ابزاری معتبر برای غربالگری در مراحل حاد می‌باشد.

افرادی غیر از گفتاردرمان‌ها هم می‌توانند با استفاده از این تست،‌ غربالگری آفازی را در دهه‌ی حاد سکته‌های مغزی انجام دهند.

در یکی از بیمارستان‌های نروژ، پرستاران این تست را روی ۳۷ بیمار سکته‌ی مغزی انجام دادند. نتایج آنها همبستگی زیادی با نتایج گفتاردرمان‌ها داشت. فقط از بین ۲۸ بیماری که به عنوان عدم وجود آفازی (توسط پرستاران) تشخیص داده شده بودند، ۲تای آنها توسط SLP به عنوان آفازی خفیف شناخته شدند.

این تست به بررسی درک، بیان، تکرار، خواندن، دوباره تولید کردن رشته‌ای از کلمات، نوشتن و ارتباط آزاد (free communication) می‌پردازد.

 

– The Reitan – Indiana Aphasia Screening Examination : ASE

این آزمون، اصلاح شده‌ی تست Halstead Wepman aphasia screening test است.

در این تست فرد با سؤالات و تکالیفی که برای افراد بدون آسیب آسان می‌باشد مواجه می‌شود.

یک مثال از آیتم‌های این تست شامل نامیدن تصاویر به طور کلامی، نوشتن نام یک تصویر بدون گفتن بلندِ آن، خواندن موضوعات چاپی که طول آن‌ها در حال افزایش است، تکرار کلمات بیان شده توسط آزمونگر، مسائل محاسبه‌ای ساده، کشیدن اشکال بدون برداشتن مداد و گذاشتن یک دست بر روی بخشی از سمت مقابل بدن است.

این تست مشکلات مربوط به زبان، اشتباه راست/چپ و تکالیف غیرکلامی را ارزیابی می‌کند.

در این آزمون از یک جدول نمره‌دهی معمولی استفاده نمی‌شود زیرا این آزمون یک آزمون غربالگری است و هدف آن یافتن نشانه‌های احتمالی آفازی است که ممکن است به ارزیابی‌های بیشتر نیاز داشته باشند. نقایص زبانی ظریف هم ممکن است که تشخیص داده نشوند.

 

– Screening:

هیچ‌یک از ابزارهایی که برای غربالگری آفازی طراحی شده‌اند به متخصص بالینی امکان ارزیابی نقص‌های زبانی اساسی مثل نقص‌های معناشناختی، واج‌شناختی و نحوی (که اطلاعات ضروری را برای تصمیم‌های درمانی زودهنگام فراهم می‌کند) را نمی‌دهند.

Screening به عنوان یک تست غربالگری برای تعیین نقایص معناشناختی، واج شناختی و نحوی طراحی شده است.

حساسیت، دقت (درستی) و تخصصی بودن screening برای تعیین آفازی و همچنین نقایص معناشناختی، واج شناختی و نحوی تعیین شده است.

۳ خرده آزمون screening در بین آفازی‌ها، در مقابل وجود یا عدم وجود نقایص معناشناختی، واج شناختی و یا نحوی، بر اساس نظر یک زبان شناس بالینی مجرب معتبر (هنجاریابی) شده‌اند.

روش: در بین ۲۱۵ بیمار سکته‌ی مغزی، ۶۳ بیمار، آفازی تشخیص داده شدند. دقت، حساسیت و specificity این تست به ترتیب ۹۲، ۸۶ و ۹۶ درصد گزارش شد.

در خرده آزمون‌ها هم حساسیت بخش معناشناختی ۶۲ درصد، واج شناختی ۵۴ درصد و نحو ۴۲ درصد شد.

نحو واج شناختی معناشناختی
۶۴/۰ ۸۷/۰ ۸۴/۰ دقت
۴۲% ۵۴% ۶۲% حساسیت
۸۰% ۱۰۰% ۱۰۰% تخصصی بودن

 

نتیجه‌گیری:

Screening یک آزمون دقیق است که به آسانی قابل مدیریت و نمره‌دهی بوده و می‌تواند آفازی را در هفته‌های اول بعد از سکته‌ی مغزی تشخیص دهد.

 

منابع:

۱٫ Chapey R. (2001). Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic disorders. Fourth edition. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins.

۲٫ منابع اینترنتی

کارشناس ارشد گفتار درمانی - سجاد گنج خانلو - 09128774770

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس